Statuten

Huishoudelijk reglement KWDV

Huishoudelijk reglement Koninklijk Werk der Volkstuinen Dendermonde

Reglement KWDV

Artikel 1: Toewijzing van de percelen grond

A. De percelen worden in eerste instantie toegewezen door het bestuur van de vereniging aan de inwoners van de stad Dendermonde en deelgemeenten op basis van een wachtlijst. Kandidaten die een pand willen bewerken, moeten zich laten opnemen op deze wachtlijst en hun aanvraag tweejaarlijks hernieuwen. Iedere gebruiker van een tuin dient lid van de volkstuinvereniging te zijn en meerderjarig te zijn. Het gebruik wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar en loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt stilzwijgend steeds met 1 jaar verlengd, na betaling van het lidgeld. Een tuin wordt in bruikleen gegeven, er is geen sprake van een huurcontract. Het eerste jaar geldt als proefjaar. Wanneer duidelijk wordt dat van een ordentelijk onderhoud en/of gebruik van de tuin geen sprake is of bij overtreding van het huishoudelijk reglement, is het bestuur bevoegd om te bepalen dat iemand de tuin moet verlaten.

B. De leden verbinden er zich toe het toegewezen perceel uitsluitend voor eigen gebruik te bewerken. Elke verkoop van opbrengsten, in welke vorm ook, is niet toegelaten.

C. De leden dienen elke adreswijziging onmiddellijk mee te delen aan de secretaris van de vereniging.

 

Artikel 2: Indeling en onderhoud van de percelen

A. Het toegekende perceel moet in zijn geheel benut worden als moestuin. Het moet beplant worden met nuttige gewassen zoals groenten, fruit (met uitzondering van een boomgaard), bloemen of sierheesters. Er dienen minstens vijf verschillende soorten gewassen geplant te worden. Het planten van bomen is niet toegestaan, wel mogen enkele lage fruitbomen (maximaal 3) worden geplant met een maximale hoogte van ca. 2 meter onder voorbehoud dat een belendende tuin hierdoor geen last krijgt van schaduw. Bij het planten van struiken of fruitbomen dient een afstand in acht te worden genomen van minimaal één meter tot de perceelgrens. Fruitbomen mogen niet aan de kant van de siertuintjes worden geplant. Ze horen achteraan op de panden. De tuiniers worden dringend geadviseerd bij het verbouwen van gewassen vruchtwisseling toe te passen. Zonder vruchtwisseling (wisselteelt) staat hetzelfde gewas ieder jaar steeds op dezelfde plaats. Deze manier van tuinieren draagt ertoe bij dat de bodem uitgeput raakt en ziekten zich kunnen vestigen.

B. De aanleg van een bloemenboord van minimum 1 meter diepte en 4 meter breedte, vooraan ter hoogte van de middenweg, is verplicht. De bloemenboord mag vooraan niet afgesloten worden door een tuinafsluiting, achter de bloemenboord is een nette afsluiting wel toegestaan.

C. De teelt in grote oppervlakten, zijnde een oppervlakte van meer dan 4 m², van hoge gewassen en graangewassen (met uitzondering voor groenbemesting), is verboden. De leden dienen er voor te zorgen dat de beplantingen geen schaduw veroorzaken aan de naastliggende percelen. Maïs dient over de breedte van het pand te worden gezet en maximaal in vijf rijen.

D. Elk perceel wordt door het bestuur bepaald en dient gescheiden te blijven. Indien een lid beschikt over twee of meer naast elkaar gelegen panden, dienen deze steeds van elkaar gescheiden te blijven door een pad tussen deze percelen. Bij geschillen hierover dient het lid de beslissing van het bestuur te aanvaarden.

E. Het houden van dieren anders dan kippen is niet toegestaan op het volkstuincomplex. De hiervoor voorziene ruimte mag maximaal 1/10de van de oppervlakte van het pand bedragen. Een lid dat ervoor kiest om kippen te houden, dient voor het welzijn van de dieren te zorgen, ervoor zorg te dragen dat het hok regelmatig schoon gehouden wordt en afval wordt afgevoerd of verwerkt. De kippen dienen een nachthok ter bescherming te hebben tegen weersinvloeden en voldoende voer en water hebben. Bij het niet naleven van het gestelde krijgt het lid een waarschuwing en indien de omstandigheden niet verbeteren wordt het houden van kippen aan het lid verboden en dienen de kippen verwijderd te worden en het verblijf afgebroken. Als daaraan geen gevolg gegeven wordt kan het lidmaatschap worden beëindigd. Een kippenhok dient zodanig te zijn ingericht en afgesloten dat vogels en/of andere dieren van buitenaf geen toegang tot het kippenhok hebben om zo overlast te beperken/te voorkomen.

De wetgeving op het dierenwelzijn dient nageleefd te worden waarvoor enkel het lid aansprakelijk is.

 

Artikel 3: Constructies op de percelen

A. Afsluitingen, prieeltjes en tuinhuisjes moeten steeds onderhouden worden en dienen een aangenaam aanzicht te bieden. Voor plastic folie wordt zgn. uv-bestendige en gewapende landbouwfolie toegestaan. Gebruik van andere plastic folie is ten strengste verboden, omdat dit vrij snel zijn soepelheid verliest en zal gaan afbrokkelen en scheuren, hetgeen weer zwerfvuil op het volkstuinpark veroorzaakt.

B. Voor het bouwen van een tuinhuis of kweekkas moet een schriftelijke toestemming worden gevraagd aan het bestuur met een bijgevoegd plan van de op te trekken constructie en de locatie op het pand. Op een pand mogen slechts één tuinhuis en één serre opgericht worden met een maximum oppervlakte van 24 m2 en 2,50 m nokhoogte. Alle opstallen dienen voorzien te zijn van een fundatie en stormvast te zijn opgesteld. Voor de bouw dienen nette materialen gebruikt te worden. Het is verboden asbest als materiaal op de tuin te gebruiken. Het is evenmin toegestaan om in de tuin grind, gravel, e.d. te verwerken; ook niet als afdekking van paden, grachtkanten, terrasjes etc.

C. Het is volstrekt verboden afgedankte voertuigen, caravans, bouwvallige constructies en alle andere goederen die niet dienstig zijn voor het onderhoud van de percelen, hierop te plaatsen. Het hierbij in gebreke blijvende lid kan verplicht worden deze goederen op zijn kosten weg te halen zonder enige tussenkomst van de vereniging. Indien deze constructies niet afgebroken zijn binnen de tien kalenderdagen na ontvangst van een aangetekende aanmaning, zal dit door de vereniging worden uitgevoerd op kosten van het lid waarbij deze geen aanspraak meer kan maken op de constructie of de elementen die zich hierin of hieraan bevinden.

D. Mestvoorraad en waterhouders dienen zo ver mogelijk van de rijweg geplaatst en afgedekt te worden en dienen in de mate van het mogelijke door beplanting verborgen te worden.

E. De leden erkennen uitdrukkelijk dat de vereniging geen verantwoordelijkheid draagt betreffende de constructies die zich op de percelen bevinden. Deze moeten opgericht zijn volgens de wettelijke bepalingen en de leden dienen hiervoor de nodige verzekeringen af te sluiten.

Artikel 4: Onderhoud en veiligheid van de gemeenschappelijke delen

A. De leden dienen hun medewerking te verlenen aan het algemeen onderhoud van de gemeenschappelijke delen zoals de toegangsweg, de rijwegen, constructies, banken, sierplanten en dergelijke.

B. Elk lid is er toe gehouden de aan zijn perceel grenzende gracht(en) te onderhouden, vrij te houden en uit te diepen tot minimum 1 meter ten opzichte van het maaiveld. Het hierbij in gebreke blijvende lid kan verplicht worden hiervoor de nodige maatregelen te nemen. Indien wordt nagelaten om het nodige te doen binnen de tien kalenderdagen na ontvangst van een aangetekende aanmaning, kan het bestuur de gracht(en) door derden laten uitdiepen en de hieraan verbonden kosten op het lid verhalen.

C. Elk lid is er toe gehouden de aan zijn perceel grenzende wegenis vrij te houden, onkruidvrij te houden en eventueel te herstellen.

D. Elk lid is verplicht de voor de tuinbouw schadelijke insecten, zodra deze zich op zijn perceel vertonen, doelmatig te bestrijden en te vernietigen doch enkel met wettelijk toegelaten bestrijdingsmiddelen. Bij overtreding hiervan zijn de leden verplicht de door de bevoegde overheid opgelegde herstelmaatregel op eigen kosten uit te voeren.

Artikel 5: Toegang tot de percelen

A. Enkel de leden en hun gezinsleden hebben toegang tot hun perceel of dit waarop zij zijn uitgenodigd door het aldaar aanwezige lid.

B. De leden moeten op eerste verzoek toestaan dat het bestuur de op het perceel aanwezige constructies bezoekt, zowel aan de binnen-als aan de buitenkant en zij dienen zich onmiddellijk te schikken naar de gegeven opmerkingen.

C. Bestuursleden en aangestelde personen met de functie van toezichter hebben te allen tijde toegang tot de tuinen en tot alle constructies die er zich op bevinden.

Artikel 6: Controle, toezicht en schade

A. De leden zorgen zoals een goede huisvader voor een behoorlijke bewaking van de tuingroep.

B. Elk lid is verantwoordelijk voor schade toegebracht aan percelen of goederen door hem of door derden die zij op de percelen hebben toegelaten.

C. Het bestuur kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen in de tuingroep of op de percelen alsook niet voor verlies, vandalisme, brandstichting of diefstal van waarden of goederen.

D. Het lid zal er zorg voor dragen dat noch door hem, noch door een van zijn huisgenoten, familieleden, vrienden of bekenden, overlast aan andere leden wordt aangedaan.

E. Het bestuur kan een of meerdere personen aanstellen als toezichter met als taak de controle op en naleving van de statuten. De dienstdoende toezichter zorgt voor de dagelijkse gang van zaken en kan handelen binnen de door het bestuur te stellen regels. De aangestelde toezichters mogen en kunnen geen bestuurshandelingen verrichten.

Artikel 7: Verbodsbepalingen

A. Het perceel aan derden in gebruik geven (al dan niet tegen vergoeding) is niet toegestaan. Toestemming van het bestuur is nodig om met meerdere personen een perceel te bewerken en kan enkel indien zij allen lid worden. Wanneer een van de gezamenlijke gebruikers wegvalt, heeft de andere gebruiker het recht het gebruik alleen voort te zetten. De overgang van tuinen en hiermee verband houdende goederen geschiedt uitsluitend door tussenkomst van en na goedkeuring van het bestuur. Bij overlijden van een lid kan het lidmaatschap desgevraagd worden overgedragen aan de echtgenoot/echtgenote, partner of een van de kinderen.

B. Indien een lid zijn lidmaatschap wenst op te zeggen, dient hij dit aan de secretaris van de vereniging te melden zodat het perceel aan een ander lid kan worden toebedeeld.

C. Het is niet toegestaan om:

a. de opbrengsten van het perceel zoals fruit, bloemen en groenten, te verkopen.

b. op het perceel en in de tuingroep activiteiten uitvoeren die indruisen tegen het politiereglement van de stad Dendermonde of iedere andere wettelijke bepaling.

c. tuinafval te werpen op hiervoor niet bestemde plaatsen.

d. een opslagplaats te maken voor materialen, ongeacht van welke aard, die een totale oppervlakte beslaat van meer dan 5 % van het totale perceel.

e. de percelen te betreden met honden, tenzij deze aan de leiband worden gehouden.

f. in de tuingroep te twisten, zich baldadig op te stellen en er zich in dronken toestand te bevinden.

g. te overnachten in de tuingroep.

h. handel te voeren of verkopen, van welke aard ook, te organiseren.

i. te sluikstorten.

j. open vuur te maken in vuurkorven of vuurschalen e.d.

k. afrasteringen en grenspalen te verbreken, te beschadigen, te plaatsen of te verplaatsen.

l. ongevraagd het perceel van een ander lid te betreden of op enigerlei wijze iets te doen op diens perceel.

m. de in gebruik genomen tuin als opslagplaats te gebruiken.

n. milieubelastende stoffen (zoals asbest) op de volkstuin te brengen, ook niet in bouwwerken.

o. wettelijk verboden planten te verbouwen, zoals wietplanten.

Artikel 8: Einde van terbeschikkingstelling van een perceel   

De toelating om over een perceel te beschikken kan steeds door het bestuur worden ingetrokken en dit zonder enig recht op vergoeding voor het lid. Het perceel dient alsdan ontruimd te worden overeenkomstig artikel 9 van dit reglement en dit binnen 10 kalenderdagen tenzij een andere termijn bepaald door het bestuur waarvan het lid schriftelijk wordt in kennis gesteld. Een intrekking kan steeds in volgende niet-limitatief opgesomde gevallen:

a. niet betaling van het lidgeld binnen een termijn van drie maanden na de vraag hiertoe

b. overlijden van het lid

c. wangedrag of diefstal

d. erge verwaarlozing van het perceel

e. verkoop van tuinopbrengsten en het voeren van handel

f. een gehele of gedeeltelijke afstand van het perceel aan derden zonder toelating van het bestuur

g. de weigering van het lid zich te schikken naar de bepalingen van dit reglement of naar beslissingen van het bestuur

h. in geval van overmacht, bij verkoop van het terrein of indien de gronden door de eigenaar niet meer ter beschikking van de vereniging worden gesteld of geen overeenkomst kan bereikt worden over de huurprijs

i. Anderen aanhoudend en zonder noodzaak hinderen of overlast bezorgen

Artikel 9: Ontruiming van een perceel 

Een lid dat in de onmogelijkheid verkeert zijn perceel nog verder persoonlijk op een normale wijze te onderhouden, dient het bestuur hiervan onmiddellijk in kennis te stellen met vermelding van de vermoedelijke duur van de onderbreking.

Oplevering na beëindiging:

Bij beëindiging van het gebruik van het pand dient de gebruiker de volkstuin geheel schoon op te leveren. Indien geen overdracht van bouwsels en beplantingen heeft plaatsgevonden, dient het lid/de gebruiker op de datum van beëindiging van het gebruik de tuin, inclusief paden en grachtkanten, als “zwarte grond” op te leveren, d.w.z. ontdaan van alle bouwsels, (met uitzondering van een kasje, mits in goede staat), beplantingen (met uitzondering van fruitbomen en kleinfruit) en verhardingen; geëgaliseerd en geheel onkruidvrij. Ook mag er geen afval in de bodem of in de gracht achtergelaten worden.

De leden dienen op eigen kosten en verantwoordelijkheid hiervoor in te staan. Bij weigering of indien aan voormelde bepaling niet voldaan werd binnen de in een aangetekende aanmaning toegestane termijn, zal het bestuur het perceel laten ontruimen op kosten van het lid. De constructies en materialen die zich alsdan nog op het perceel bevinden, worden eigendom van de vereniging en het lid kan geen aanspraak maken op enige vergoeding.

Artikel 10: Kennisname en instemming met het reglement

Door de betaling van het lidgeld erkent het lid kennis te hebben van de bepalingen van dit reglement en hiermee in te stemmen. Elk lid ontvangt bij het in gebruik nemen van een perceel een exemplaar van dit reglement en bevestigt alsdan de ontvangst ervan.

Artikel 11: Overtredingen en onvoorziene gevallen

A. Elk lid dat de bepalingen van dit reglement overtreedt of zich schuldig maakt aan ernstige misdrijven, kan onmiddellijk uitgesloten worden met verplichte ontruiming van het perceel en dit zonder recht op enige vergoeding.

B. Alle in dit reglement niet voorziene gevallen zullen, zonder mogelijkheid van beroep, door het bestuur beslecht worden op een vergadering waarop minstens de helft plus één der bestuursleden aanwezig dient te zijn.

C. In beide voormelde gevallen kan het lid vragen vooraf gehoord te worden door het bestuur.

Artikel 12: Inkomsten van de vereniging

Ontvangen toelagen en prijzen, ontvangen door de vereniging, worden aangewend voor het onderhoud van de tuingroep.

Artikel 13: Vermogen van de vereniging

De leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen aandeel in het vermogen van de vereniging en hebben geen recht op een aandeel in behaalde opbrengsten. Bij uittreding, uitsluiting of overlijden kunnen de leden nooit een teruggave of vergoeding vorderen voor betaalde bijdragen.

Artikel 14: Ontbinding van de vereniging

Bij ontbinding van de vereniging, om welke reden ook, zal het vermogen van de vereniging bestemd worden voor een doel dat aansluit bij het doel van de vereniging en mag dit op geen enkele wijze worden uitgekeerd aan de leden.

Artikel 15: Opmerkingen en voorstellen

Het staat elk lid vrij voorstellen ter verbetering van de werking van de vereniging over te maken aan het bestuur, dat hierover zal oordelen op haar volgende bestuursvergadering en hierover verslag zal uitbrengen op de eerstvolgende algemene vergadering. Deze voorstellen dienen schriftelijk aan de secretaris van de vereniging te worden bezorgd.

Artikel 16: Lidgeld 

Ieder lid is verplicht jaarlijks het lidgeld te betalen voor de periode van 1 januari tot en met 31 december. Bij opzegging van het lidmaatschap wordt dit lidgeld, of een gedeelte ervan, niet terugbetaald. Indien het pand opnieuw wordt toegewezen aan een nieuw lid, is het lidgeld verschuldigd vanaf de maand van ingebruikname tot en met 31 december van dat jaar. Tot de vereniging kunnen ook steunende leden toetreden die een jaarlijkse bijdrage betalen.

Artikel 17
: Stemmingen

Ieder bestuurslid heeft het recht om een stemming te vragen over een door hem aangebracht onderwerp. Deze stemming is bindend indien minstens de helft plus één van de actieve bestuursleden hun stem hebben uitgebracht. Een bestuurslid kan voor deze stemming enkel volmacht verlenen aan een ander bestuurslid. Bij gelijkheid van stemmen wordt een tweede stemronde gehouden. Indien er alsdan nog een gelijkheid van stemmen bereikt wordt, beslist de voorzitter.

Dit reglement is een herziening van het originele oprichtingsreglement dat goedgekeurd werd in de bestuursvergadering van 4. 4. 1957 en de algemene vergadering van 9. 11. 1957. Dit werd aangepast in de bestuursvergadering van 1. 2. 1980 voor de artikels 1, 2, 3, 4 en 7 en op de bestuursvergadering van 22. 1. 2004 voor alle artikels.

Dit reglement werd aangepast in de bestuursvergadering op 05. 09. 2023 en goedgekeurd door het bestuur en treedt in werking op 29. 10. 2023.

 

x

Contacteer ons